Het Plan


Het Plan
Burgerinitiatief deurwaardersvrije- en schuldenvrije wijk.

SAMENVATTING:

Initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen: Martin Rezelman en Conny Eldering vanuit Bewonersplatform de Hoogte i.s.m 100 apen.
 
Aanleiding: 

Volgens recent onderzoek van het CBS hebben de inwoners van de stad Groningen het laagste inkomen van het land. Groningen staat al jaren in de top 3 van armste gemeenten in Nederland. Daarmee is het risico op (langdurige) bestaansonzekerheid in de stad groot. Ongeveer 1 op de 5 kinderen in de gemeente Groningen groeit op dit moment op zonder bestaanszekerheid. De Armoedemonitor laat zien dat in een aantal wijken veel (geconcentreerde) bestaansonzekerheid voorkomt. Omdat de initiatiefnemers constateren dat er een hulpverleningsindustrie is ontstaan rondom bestaanszekerheid willen we experimenteren met een andere aanpak. Immers als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg.
 
Kernvraag voor het pilotproject is:

Hoe komen wij tot een integrale, sluitende aanpak rondom bestaanszekerheid, met als basis eigen regie van het individu/gezin en maatwerk vanuit organisaties.
 
We willen hiermee ervaring op gaan doen om te komen tot een effectievere aanpak van bestaanszekerheid in de gemeente Groningen.
Wat is daarvoor nodig, welke interventies pleeg je wanneer, wat is het meest effectief, bij welke doelgroep is het meeste, snelste resultaat te bereiken. We maken gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan bij andere projecten en de input van onze 100 apen. (Diverse perspectieven en netwerken)
 
Voor het burgerinitiatief hebben we gekozen voor De Hoogte, omdat we hier het Bewonersplatform de Hoogte hebben opgezet vanuit 2 speerpunten: kinderen & bestaanszekerheid. Uit dit laatste speerpunt is dit burgerinitiatief ontstaan.
 
Uitgangspunten Burgerinitiatief Deurwaardersvrije- Schuldenvrije wijk:

 • Gaan we uit van de vraag en behoefte van het diegene die met deurwaarders en/of schulden kampt.
 
 • Bieden we maatwerk en intensieve begeleiding 
 
 • Zetten we in op empowerment en het verstevigen, beter ‘aanboren’ en zo nodig vergroten van het sociale netwerk van het huishouden. Een ‘buddy’ kan hierbij op verzoek van betrokkenen ondersteunen. Er is een vriendschappelijke vertrouwensrelatie tussen betrokkenen en ‘buddy’.
 
 • Zetten we in op voldoende inkomen voor het huishouden, vanuit eigen regie en eigen perspectief van het huishouden. Ook hier is de wens van het huishouden leidend evenals haalbaarheid van vervolgstappen op dat moment. Dat kan dus zijn: vrijwilligerswerk, een andere vorm van maatschappelijke participatie en/ of betaald werk zonder hier een weging aan te hangen
 
 • Experimenteren we met een andere, zo nodig onorthodoxe werkwijze. In veel gevallen zal deze gerelateerd zijn aan quick wins: bv financiële rust door bevriezing schulden, voorkomen huisuitzetting, (hervatten) medische zorg etc. We leggen deze werkwijze van te voren niet vast en willen al doende leren en inzicht krijgen in wat wel en niet werkt en wat aanvullend nodig is. Belangrijk vraagstuk hierbij is wat nodig is voor het vergroten van doorzettingsmacht van betrokken medewerkers.
 
Onze ambitie:

De wijk De Hoogte in stap 1 deurwaardersvrij (voorkomen van verder in het moeras zakken) en in stap 2 De wijk schuldenvrij.

De doelen van dit burgerinitiatief:

 • 15-20 personen maatwerk en intensieve begeleiding bieden met als doel schuldenvrij te worden en bestaanszekerheid te borgen.
 • in de praktijk een nieuwe (integrale) aanpak rondom bestaanszekerheid in de wijken De Hoogte die bij succes ingevoerd zou kunnen worden in de hele gemeente Groningen.
 • in kaart brengen van quick wins die onmiddellijk leiden tot armoedeverlichting c.q. verbetering op één of meer leefgebieden
 • Testen van het veranderen van interne structuren en het optimaliseren van interne korte lijnen zodanig dat er effectieve vormen van doorzettingsmacht/quick wins mogelijk worden gemaakt
Resultaten van deze dit Burgerinitiatief(samenvatting):

 • maatwerk ontwikkelen vanuit de vraag van de mensen
 • ontschotting, maatwerk
 • verbetering samenwerking met vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven
 • in kaart brengen  die onmiddellijk leiden tot armoedeverlichting c.q. verbetering op één of meer leefgebieden
 • overzicht van belemmeringen door wet- en regelgeving, die een succesvolle armoedebestrijding en quick wins in de weg staan
 • in het verlengde hiervan: snellere vormen van doorzettingsmacht mogelijk maken
 • de succesfactoren uit dit burgerinitiatief delen we met derden op hier hun voordeel mee te doen. En als advies naar de Gemeente Groningen t.a.v het nieuwe beleid rondom bestaanszekerheid.
 • binnen dit burgerinitiatief verdient niemand geld, alle beschikbare financiële middelen komen voor minimaal 90% bij de eigenaren van de financiële problemen.

NB - Aangezien we continue lerende zijn, maken we graag gebruik van werkende ervaringen van derden. Voor een deel van ons plan hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten van ‘Kansrijk Oost’